Chủ Đề Số 301 Khi Nào, Cách Nào, và Nộp Tờ Khai Ở Đâu | Internal Revenue Service

Khi nào nộp tờ khai

Nếu quý vị là người nộp thuế theo năm lịch có năm thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, thì ngày đáo hạn nộp thuế cống phẩm cá thể liên bang thường là ngày 15 Tháng Tư hàng năm. Nếu quý vị sử dụng một năm kinh tế tài chính ( năm thuế kết thúc vào ngày ở đầu cuối của bất kể tháng nào không phải tháng Mười Hai ), ngày đáo hạn khai thuế của quý vị là ngày 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm kinh tế tài chính của quý vị. Nếu ngày đáo hạn nhằm mục đích ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hội chính thức, ngày đến hạn được dời đến ngày thao tác sau đó. Đối với tờ khai thuế năm 2021, ngày đến hạn là ngày 18 tháng 4, 2022 vì kỳ nghỉ Ngày Giải Phóng ở Washington, D.C. Người đóng thuế ở Maine và Massachusetts có đến ngày 19 tháng 4 năm 2022 vì lễ Ngày của Những Người Yêu Nước ở những tiểu bang đó .
Tờ khai thuế của quý vị được xem là nộp kịp thời nếu phong bì có ghi địa chỉ đúng, dán đủ tem, được đóng dấu của bưu điện, và được ký gửi qua bưu điện vào ngày đáo hạn. Nếu nộp bằng điện tử, thì ngày giờ tại múi giờ của quý vị khi đệ nộp hồ sơ khai thuế sẽ cho biết quý vị nộp tờ khai thuế đúng lúc hay không. Quý vị sau đó sẽ được xác nhận bằng điện tử là IRS đã nhận tờ khai nộp bằng điện tử của quý vị .
Nếu quý vị đang Giao hàng trong Quân Đội tại khu vực chiến đấu hoặc trong một chiến dịch dự trữ hoặc nằm trong nhà thương vì bị thương tích trong khu vực hoặc chiến dịch đó, sau khi kết thúc năm thuế nhưng trước ngày đến hạn khai thuế, quý vị hoàn toàn có thể có thêm thời hạn để nộp và đóng thuế. Quý vị thường có tối thiểu là 180 ngày sau khi quý vị rời khỏi khu vực chiến đấu / chiến dịch dự trữ để khai thuế. Xin xem Ấn Phẩm 3, Hướng Dẫn Thuế cho Lực Lượng Vũ Trang ( tiếng Anh ). Nếu Sở Thuế Vụ quyết định hành động quý vị bị ảnh hưởng tác động bởi một thảm họa được liên bang công bố, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng hoặc một hành vi khủng bố hoặc quân sự chiến lược, quý vị hoàn toàn có thể được thêm đến một năm sau ngày đáo hạn của tờ khai thuế để khai và trả tiền thuế, tùy theo thời hạn do Sở Thuế Vụ lao lý. Nếu quý vị đang sống và thao tác bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico hoặc trong quân đội hoặc thủy quân đang làm trách nhiệm bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, quý vị hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo để được gia hạn tự động hóa 2 tháng để nộp và trả tiền thuế mà không cần nộp Mẫu 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ ( tiếng Anh ). Quý vị sẽ bị tính lãi so với bất kể số tiền nào chưa được giao dịch thanh toán trước ngày đến hạn thường thì cho đến ngày thuế được giao dịch thanh toán. Vui lòng tìm hiểu thêm ” Nếu Quý Vị Không Thể Nộp Tờ Khai Đúng Hạn Thì Sao ? ” trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 ( và Mẫu 1040 – SR ) và hướng dẫn trong Mẫu 4868 ( tiếng Anh ) .

Gia Hạn Nộp Đơn – Nếu không thể nộp đúng hạn tờ khai thuế thì quý vị nên yêu cầu gia hạn thời gian để khai thuế. Để được gia hạn tự động 6 tháng về việc khai thuế, quý vị có thể nộp Mẫu 4868 trước ngày đáo hạn khai thuế. Đệ nộp yêu cầu gia hạn trước ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế. Gia hạn thời gian để nộp tờ khai thuế không phải là gia hạn thời gian để trả tiền thuế do đó quý vị sẽ bị tính tiền lời nếu không trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế ban đầu. Quý vị cũng có thể bị phạt trả chậm trên bất cứ khoản nợ thuế nào quý vị không trả trước ngày đáo hạn ban đầu. Muốn biết thêm thông tin về gia hạn, xin xem Gia Hạn Thời Gian Khai Thuế, Ngày Đến Hạn Nộp Tờ khai Thuế Liên Bang là Khi Nào và Tôi Có Đủ Điều Kiện được Gia Hạn Không? (tiếng Anh) và Chủ Đề Số 304.

Cách khai thuế

Quý vị hoàn toàn có thể khai thuế bằng điện tử. Thông thường quý vị nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần kể từ ngày Sở Thuế Vụ nhận được tờ khai thuế của quý vị, lại càng nhanh hơn nếu quý vị nhu yếu trực tiếp gửi vào trương mục tiêu tốn hoặc trương mục tiết kiệm ngân sách và chi phí của quý vị. Phần lớn những nhân viên khai thuế đều có khai thuế bằng điện tử với dịch vụ soạn hồ sơ khai thuế và hoàn toàn có thể tính lệ phí khai thuế điện tử cho quý vị .
Ngoài ra, nếu quý vị tự khai thuế bằng nhu liệu khai thuế thì quý vị hoàn toàn có thể phải trả lệ phí nộp tờ khai bằng điện tử. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo được nộp đơn bằng điện tử không lấy phí trải qua Free File. Muốn biết thêm thông tin về cách nộp đơn bằng điện tử thường thì, hãy xem Các Lựa Chọn Khai Thuế Điện Tử cho Cá Nhân .
Nếu quý vị gửi qua đường bưu điện Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040 – SR ( tiếng Anh ) bằng giấy thì hoàn toàn có thể mất từ sáu đến tám tuần để được cứu xét. Nhớ đính kèm :

Ký tên vào tờ khai thuế – Để ký tên vào đơn điện tử, xin xem Chủ Đề Số 255 và Cách ký tên vào mẫu khai thuế khi tôi khai thuế điện tử? (tiếng Anh)

Khi ký tên vào tờ khai thuế trên giấy :

  • Nếu quý vị khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải ký tên vào tờ khai thuế. Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký được vì một tình trạng y tế và yêu cầu quý vị ký vào đơn, xin ký tên người phối ngẫu của quý vị vào chỗ thích hợp, tiếp theo với chữ “by” (“bởi”) (chữ ký của quý vị), tiếp theo với chữ “husband” (“chồng”) hoặc “wife” (“vợ”). Xin nhớ ký vào chỗ ký tên thông thường của quý vị. Đính kèm một tờ khai trong đó có ghi số mẫu tờ khai thuế quý vị dùng, năm tính thuế, lý do người chồng hoăc vợ của quý vị không thể ký tờ khai thuế, và người chồng hoăc vợ của quý vị đã đồng ý để quý vị ký thay họ. Nếu quý vị là người giám hộ cho người chồng hoăc vợ không có khả năng về tâm thần, quý vị có thể ký đơn thay cho người phối ngẫu của quý vị, với tư cách là “người giám hộ”.
  • Nếu người chồng hoặc vợ của quý vị không ký tờ khai thuế được vì bất cứ lý do nào khác, quý vị chỉ có thể ký thay nếu quý vị có một giấy ủy quyền pháp lý có hiệu lực. Quý vị nên đính kèm tài liệu ủy quyền pháp lý với tờ khai thuế. Có thể dùng Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố của Đại Diện (tiếng Anh) cho mục đích này.
  • Nếu quý vị khai thuế cho một trẻ vị thành niên không tự ký được, quý vị ký tên đứa trẻ theo sau là chữ “by” (“bởi”), rồi chữ ký của quý vị, và mối quan hệ với quý vị, chẳng hạn như “parent” (“cha mẹ”) hoặc “guardian for minor child” (“người giám hộ cho trẻ vị thành niên”).

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn và ký tên thay một người quá cố, xin tham chiếu Chủ Đề Số 356 .

Nơi khai thuế

Khi quý vị nộp tờ khai thuế điện tử (e-file), do được chuyển đi bằng điện tử nên quý vị không cần lo lắng về việc gửi có đến đúng nơi hay không. Tuy nhiên, khi nộp tờ khai thuế bằng giấy, gửi tờ khai đến địa chỉ ghi trong bảng hướng dẫn cho mẫu quý vị nộp. Xem Nơi Nộp Tờ khai Thuế Trên Giấy Nơi Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy Với hoặc Không Có Tiền Trả.

Khi nợ tiền thuế – Quý vị có thể trả tiền nợ thuế qua Direct Pay của IRS. Cách khác là quý vị có thể đính kèm chi phiếu hoặc lệnh phiếu với tờ khai thuế bằng giấy hoặc nếu quý vị nộp bằng điện tử với Mẫu 1040-V, Phiếu Thanh Toán (tiếng Anh) năm 2021:

  • Ghi trả chi phiếu hay lệnh phiếu cho “United States Treasury” (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ).
  • Trên mặt trước của tiền trả, xin ghi tên họ, địa chỉ, số nhận diện người đóng thuế (SSN, ITIN, EIN), số điện thoại ban ngày, năm trả thuế và loại mẫu đơn mà quý vị nộp (thí dụ, “Mẫu 1040 2021”).
  • Kèm tiền trả riêng với tờ khai thuế: không kẹp hay đính kèm theo cách khác hoặc Mẫu 1040-V vào tờ khai thuế của quý vị. 
  • Không gửi tiền mặt qua bưu điện với tờ khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị khai thuế bằng phần mền khai thuế, xem hướng dẫn của ứng dụng để biết cách trả tiền thuế trải qua ứng dụng. Để biết thêm thông tin về việc trả tiền thuế bằng thẻ tín dụng thanh toán hay thẻ ghi nợ, hoặc trả tiền bằng điện tử khác, hay tiền mặt, vào trang Trả Tiền. Để có thêm thông tin về trả tiền thuế của quý vị, xin tìm hiểu thêm hướng dẫn trên mẫu và Chủ Đề Số 158 .

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế – Nếu quý vị không thể trả hết tiền nợ thuế trên tờ khai thuế thì IRS có thể giúp quý vị sắp xếp tiền trả. Muốn biết thêm thông tin để biết cần phải làm gì nếu không thể trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ Đề Số 202.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY