Sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà | Văn khấn lễ chuẩn chỉnh

Sắm lễ cúng cầu an tại nhà sao cho đúng là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm. Việc chuẩn bị thật tươm tất, chỉn chu toàn bộ lễ vật trước khi hành lễ sẽ thể hiện lòng thành và sự kính trọng của người cúng dành cho các bậc bề trên. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết sắm lễ cần an sao cho đúng thì có thể tham khảo ngay bài viết dưới đây.

1. Ý nghĩa của lễ cúng cầu an đầu năm

Từ lâu, lễ cúng cầu an đầu năm đã mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp và được rất nhiều người tin tưởng, thực hiện. Mục đích chính của việc làm lễ cầu an là để gia đình thành tâm xám hối tội lỗi, thành tâm hướng thiện và làm nhiều việc tốt như phóng sanh, cúng dường, bố thí… Nhờ đó, gia chủ có thể tránh được tiêu tai, bệnh tật và bình an trong tâm hồn.

sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà
Lễ cúng cầu an đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng

2. Sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà gồm những gì?

Để lễ cúng tại nhà diễn ra thuận lợi thì gia chủ cần sắm lễ cầu an với đầy đủ các lễ vật cần thiết. Mâm cúng càng chu đáo, đủ đầy thì càng thể hiện lòng thành và sự kính trọng của gia chủ dành cho các bậc bề trên. Dưới đây là danh sách đồ lễ dùng khi cúng cầu an mà bạn có thể tham khảo:

  • Trầu cau.
  • Rượu trắng.
  • Vàng mã.
  • Đèn nến.
  • Hương hoa.
sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà
Cần chuẩn bị một vài lễ vật cơ bản khi cúng đầu năm

>>>> XEM THÊM: Gà cúng giao thừa quay đầu ra hay vào? Cách để gà cúng đúng

3. Bài sớ cúng cầu an đầu năm mới

Sau khi đã hoàn tất việc sắm lễ cầu an và bắt đầu cúng, gia chủ cần đọc bài sớ đã chuẩn bị trước. Đây là bước vô cùng quan trọng vì vậy gia chủ phải hết sức thành tâm, cẩn trọng, không nên cười đùa trong khi cúng bái. Nếu bạn vẫn chưa biết cách đọc một bài sớ sao cho đúng thì có thể tham khảo những thông tin sau đây.

3.1 Sớ cúng cầu an

Phục dĩ

Thoại nhiễu liên đài, ngưỡng chơn như chi huệ giám, hương phù báo triện, bằng tướng hựu chi tuệ quang, nhất niệm chí thành, Thập Phương cảm cách.

Sớ vị: Việt Nam Quốc… (Như trên) . Phụng Phật Thánh tu hương phúng kinh Sám Hối kỳ an phước sự. Kim đệ tử:… niên canh… hành canh… Đồng gia quyến đẳng, duy nhật bái can.

Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám. Thiết niệm: Đệ tử đẳng , phao sanh hạ phẩm, hạnh ngộ thắng duyên , hà cảm nhị nghi phú tải chi ân, cảm Phật Thánh phò trì chi đức, Tư vô phiến thiện, lự hữu dư khiên, tư giả túc trần tố khổn, phi lịch đơn tâm, khể thủ đầu thành, kiền cần sám hối, phúng tụng….. gia trì…… Chư phẩm thần chú. Đảnh lễ tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thiện nhơn, kỳ tăng phước thọ. Kim tắc cẩn cụ sớ văn, hoà nam bái bạch.

Nam mô thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng minh.

Nam mô đạo tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng minh.

Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát.

Diên Phụng: Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát, Đạo tràng Hội Thượng vô lượng Thánh Hiền, cọng giáng oai quang đồng thuỳ gia hộ.

Phục nguyện: Thập phương giám cách, Tam Bảo chứng minh, tỷ đệ tử đa sanh nghiệp chướng dĩ băng tiêu, nhất thiết thiện căn nhi thành tựu, Niệm niệm Bồ Đề quả kết, Sanh sanh Bát nhã hoa khai, thường cư tứ tự chi trung, tất hoạch vạn toàn chi phước.

Ngưỡng lại: Phật từ gia hộ, chi bất khả tư nghì dã. Cẩn Sớ.

Phật Lịch:… Tuế thứ… niên… nguyệt… nhật, thời.

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ.

sắm lễ cầu an
Sớ cầu an chính xác, hoàn thiện

3.2 Nội dung cơ bản của bài sớ cầu an

SỚ CẦU AN-祈求安状

Họ tên gia chủ (家 主 姓 名)___________________Pháp danh (法 名)_____________

Địa chỉ (地 址)_____________________________Thành phố (城 市)_____________

Tiểu bang (州)________Mã vùng (Zip 邮 编)______ Điện-thoại (电 话 号 码 ) _________

Thành tâm khẩn nguyện CẦU AN cho thân nhân có tên sau đây:

Họ Tên
姓名
Pháp danh
法名
Ngày, năm sinh
出生日期
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Theo lời Phật dạy: Thành tâm cúng dường cầu an sẽ mang lại cho quý vị và thân quyến vô lượng phước đức.

3.3 Một số mẫu sớ cầu an phổ biến

Sớ cầu siêu độ gia tiên:

Kính nghe:

Mười phương bậc Đại Giác, soi đuốc sáng chốn đường mê.

Ba cõi đức Đại sư, thả thuyết từ nơi biển khổ.

Lễ cầu siêu độ, kính tiễn gia tiên.

Một niệm cầu nguyện, mười phương chứng giám. Nay sám chúng con:…

Chúng con tự nghĩ: Chân linh chư vị, sinh nơi trần thế, trong thuở bình sinh, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp này phúc mỏng, sai lầm đã làm, ân oán cũng nhiều, nay lễ cầu siêu, Phật đài sám hối.

Kính lễ vô lượng Thường trụ Tam Bảo khắp mười phương.

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Chủ cõi Sa Bà.

Kính lễ Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Cực Lạc Phương Tây.

Kính lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Kính xin:

Đức Thích Ca Giáo Chủ, rủ tay báu để dắt diu.

Đức Da Đà Đạo Sư, soi ánh vàng mà tiếp dẫn

Khiến cho các vị chân linh, chính tiến và phụ tiến đều thoát lìa biển khổ thẳng tới đài sen.

Đời đời sinh An Dưỡng thảnh thơi

Kiếp kiếp hưởng lạc bang mát mẻ

Lại nguyện Sám chủ chúng con:

Thân mệnh an khang, tâm thần cởi mở.

Nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu trừ.

Bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Tâm tiết hưởng vinh quan phúc thọ.

Lòng thành khẩn thiết, văn sở kính dâng.

sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà
Bài sớ cầu an tại nhà

>>>> KHÁM PHÁ CHI TIẾT: Bài cúng tất niên cuối năm 2023 | Hướng dẫn cách cúng đầy đủ

3.4 Bài dâng sớ cầu an hoàn chỉnh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Đức Giác Hoàng ứng thân hóa độ,

mở nhiều phương tiện pháp môn.

Nhờ đó, cả pháp giới, kẻ trí người ngu,

nhận được từ bi ân đức.

Bởi vậy,

Không ai chẳng (được) độ,

Có nguyện đều thành.

Sớ rằng:

Nay có trai chủ … và cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …

Cung kính kiến đàn phụng Phật,

Chí thành hiến cúng phúng kinh,

Hoàng nguyện kỳ an, thù ân cầu phước.

Trai chủ đẳng v.v… tự nghĩ rằng:

Nhân vì việc nhà ngày trước,

Nên lòng lo ngại nguyện cầu,

May nhờ Phật lực nhiệm mầu,

Mọi việc khó khăn qua cả.

Hôm nay kính dâng lễ tạ,

Nhờ Tăng làm lễ cúng dường,

Ngửa mong Tam Bảo đoái thương,

Dủ lòng từ bi chứng giám!

Nay thời:

Pháp sự quang dương, đạo tràng khai diễn,

Hương hoa phụng hiếu, lễ nhạc ca dương

Và, cung duy văn sớ một chương,

Mạo muội tỏ bày tấc dạ

Mong rằng từ bi bất xả,

Nguyện được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền, tác đại chứng minh.

Phổ cập:

Ba Hiền, mười Thánh, bốn phủ muôn linh,

Cả thảy Thiên thần, đồng thùy chiếu giám.

Phục nguyện:

Mưa pháp thấm nhuần, cây Bồ đề tăng trưởng;

Mây lành che mát, lửa phiền não tiêu tan.

Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua, mất còn đều lợi;

Xin làm phước lành sắp tới, già trẻ đồng nhờ.

Ba ngôi báu tôn thờ, năm điều răn giữ trọn,

Ơn nhiều, lễ mọn, mong được chứng minh.

Cẩn sớ.

Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …

Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

4. Bài văn khấn cúng cầu an

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Tín chủ con là…
Ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà
Bài văn khấn thường được dùng khi cúng cầu an

>>>> KHÁM PHÁ THÊM: Hái lộc đầu năm 2023 như thế nào để may mắn? Kiêng kỵ khi hái

5. Những điều cần lưu ý khi cúng cầu an

Sau khi đã nắm được quá trình sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà, bạn cũng cần biết thêm một vài lưu ý để quá trình cúng bái diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Một vài nguyên tắc quan trọng trong khi cúng cần an mà bạn nên lưu ý là:

  • Bạn có thể cúng ở nhà hay ở chùa đều được. Nhưng dù tổ chức lễ cúng ở đâu thì gia chủ cũng cần thành tâm, nghiêm túc trong suốt quá trình thực hiện.
  • Lễ cúng tổ chức vào buổi sáng là tốt nhất. Trong trường hợp bạn không sắp xếp được thời gian thì vẫn có thể linh động giờ giấc để phù hợp với lịch trình của bản thân.
  • Toàn bộ lễ vật dùng để cúng phải là hàng tươi, không sử dụng hoa quả giả hoặc bị dập nát.
sắm lễ cầu an
Bạn cần lưu ý một vài điều khi cúng cầu an

Bài viết trên đây đã mang đến cho bạn những kiến thức liên quan đến sắm lễ cúng cầu an đầu năm tại nhà. Hi vọng thông qua đó, bạn đã có thêm cho mình các thông tin bổ ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, đừng ngần ngại để lại bình luận ngay bên dưới để được hỗ trợ kịp thời nhé!

>>>> KHÔNG NÊN BỎ LỠ:

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI ĐĂNG LIÊN QUAN

spot_img

BÀI ĐĂNG GẦN ĐÂY