TUỔI ẤT HỢI

Bởi seodocontent
66 Lượt xem
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TUẤT ngày 10 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao TỬ VI, THAM LANG. Cung Thân an tại Hợi có sao VŨ KHÚC, PHÁ QUÂN .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ THÂN ngày 23 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao THIÊN CƠ đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dậu .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ NGỌ ngày 15 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung Vô Chính Diệu an tại Mùi .

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI (SƠN ĐẦU HỎA) giờ NGỌ ngày 28 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tị có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ.

Bạn đang đọc: TUỔI ẤT HỢI

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ DẬU ngày 29 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THÁI DƯƠNG, THIÊN LƯƠNG. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dậu .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ MÙI ngày 18 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ. Cung Thân an tại Mùi có sao THIÊN CƠ đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TỊ ngày 7 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Mùi. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN CƠ đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TUẤT ngày 20 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mùi có sao TỬ VI, PHÁ QUÂN. Cung Thân an tại Mão có sao VŨ KHÚC, THẤT SÁT .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TUẤT ngày 16 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mùi có sao THIÊN PHỦ đơn thủ. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Mão .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TUẤT ngày 7 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tị có sao CỰ MÔN đơn thủ. Cung Thân an tại Sửu có sao THIÊN CƠ đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI (SƠN ĐẦU HỎA) giờ DẬU ngày 16 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Thân có sao THIÊN CƠ, THÁI ÂM. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Dần.

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ DẬU ngày 22 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao THIÊN ĐỒNG, THÁI ÂM. Cung Thân Vô Chính Diệu an tại Tí .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ THÂN ngày 4 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Mão có sao THIÊN PHỦ đơn thủ. Cung Thân an tại Mùi có sao THIÊN TƯỚNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TỊ ngày 4 tháng 3 Âm Lịch. Cung Mệnh Vô Chính Diệu an tại Hợi. Cung Thân an tại Dậu có sao VŨ KHÚC, THẤT SÁT .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ NGỌ ngày 9 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Hợi có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ NGỌ ngày 3 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Hợi có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI (SƠN ĐẦU HỎA) giờ NGỌ ngày 24 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Thìn có sao THÁI DƯƠNG đơn thủ.

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ TUẤT ngày 19 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Dậu có sao THIÊN CƠ, CỰ MÔN. Cung Thân an tại Tị có sao THIÊN ĐỒNG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ MÙI ngày 21 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Tí có sao PHÁ QUÂN đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao TỬ VI, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm ẤT HỢI ( SƠN ĐẦU HỎA ) giờ SỬU ngày 22 tháng 6 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao THIÊN ĐỒNG, THÁI ÂM. Cung Thân an tại Thân có sao THÁI DƯƠNG, CỰ MÔN .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận